• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
  • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
  • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
  • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
  • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
  • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
  • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)
  • حمیدرضا دهنار صیدی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/10/29  ساعت18:32)
  • حمیدرضا دهنار صیدی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/10/29  ساعت18:10)

ثبت نام

صفحه آرایی (تنظیم) پایان نامه

لیست هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

جزئیات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه

مرتب نمودن متن

25  تومان

پاراگراف بندی

25  تومان

شماره صفحه

25  تومان

فاصله چپ و راست، بالا و پائین

25  تومان

فهرست نویسی اتوماتیک

150  تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها

100  تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250  تومان

جمع

600  تومان