• پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت20:48)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت17:24)
  • پویا دلاوری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1399/1/8  ساعت11:40)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:26)
  • پویا دلاوری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1399/1/8  ساعت11:25)
  • دفتر فنی رخسان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/23  ساعت21:27)
  • علی شجاعی سفارش ترجمه شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/12/23  ساعت14:47)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/15  ساعت11:16)
  • موسسه فرهنگیان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/12  ساعت11:18)
  • موسسه فرهنگیان پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/12  ساعت11:15)

ثبت نام

صفحه آرایی (تنظیم) پایان نامه

لیست هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

جزئیات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه

مرتب نمودن متن

25  تومان

پاراگراف بندی

25  تومان

شماره صفحه

25  تومان

فاصله چپ و راست، بالا و پائین

25  تومان

فهرست نویسی اتوماتیک

150  تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها

100  تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250  تومان

جمع

600  تومان