• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
  • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
  • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/4  ساعت15:40)
  • دفتر فنی رخسان پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/11/26  ساعت8:24)
  • دفتر بارکد پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/26  ساعت8:20)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/26  ساعت8:17)
  • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/21  ساعت10:56)
  • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/21  ساعت10:55)

ثبت نام

صفحه آرایی (تنظیم) پایان نامه

لیست هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

جزئیات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه

مرتب نمودن متن

25  تومان

پاراگراف بندی

25  تومان

شماره صفحه

25  تومان

فاصله چپ و راست، بالا و پائین

25  تومان

فهرست نویسی اتوماتیک

150  تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها

100  تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250  تومان

جمع

600  تومان