• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:22)
 • دفتر بارکد سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:21)
 • علی شجاعی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:45)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:33)
 • علی شجاعی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/6  ساعت10:25)
 • دفتر بارکد پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/5  ساعت22:58)
 • موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
 • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
 • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)

خدمات ترجمه تخصصی

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در ترجمه خدمات زیر را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات ترجمه تخصصی

 • ترجمه کتاب
 • ترجمه مقاله
 • ترجمه مقاله ISI
 • ترجمه متن
 • ترجمه دانشجویی
 • ترجمه فوری
 • ترجمه قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی
 • ترجمه قرارداد با انتشارات
 • ترجمه متون
 • ترجمه وب سایت
 • ترجمه فایل صوتی و تصویری
 • ترجمه نامه اداری
 • ترجمه کاتالوگ یا بروشور
 • ترجمه خبر

 

ثبت نام