• موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:6)
 • هادی خزایی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/7  ساعت8:5)
 • هادی خزایی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/7  ساعت0:47)
 • موسسه فرهنگیان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:20)
 • دفتر بارکد سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:17)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/6  ساعت12:15)
 • حسام خاتمی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/11/4  ساعت18:14)
 • حسام خاتمی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/11/4  ساعت15:53)
 • حمیدرضا دهنار صیدی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/10/29  ساعت18:32)
 • حمیدرضا دهنار صیدی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/10/29  ساعت18:10)

خدمات ترجمه تخصصی

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در ترجمه خدمات زیر را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات ترجمه تخصصی

 • ترجمه کتاب
 • ترجمه مقاله
 • ترجمه مقاله ISI
 • ترجمه متن
 • ترجمه دانشجویی
 • ترجمه فوری
 • ترجمه قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی
 • ترجمه قرارداد با انتشارات
 • ترجمه متون
 • ترجمه وب سایت
 • ترجمه فایل صوتی و تصویری
 • ترجمه نامه اداری
 • ترجمه کاتالوگ یا بروشور
 • ترجمه خبر

 

ثبت نام