• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:22)
 • دفتر بارکد سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/7  ساعت22:21)
 • علی شجاعی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:45)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/12/6  ساعت10:33)
 • علی شجاعی پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/6  ساعت10:25)
 • دفتر بارکد پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/12/5  ساعت22:58)
 • موسسه فرهنگیان پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:40)
 • علی شجاعی پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/12/5  ساعت12:37)
 • علی شجاعی سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/12/5  ساعت11:3)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش تایپ شما صادر شده است (1398/12/4  ساعت16:18)

ثبت نام

خدمات تایپ

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در حوزه تایپ خدمات ذیل را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات تایپ

 • تایپ متن  از PDF
 • تایپ کتاب
 • تایپ روزنامه
 • تایپ فوری
 • تایپ از دستنویس
 • تایپ تخصصی
 • تایپ مقاله
 • تایپ فرمول
 • ساختن پاورپوینت
 • تایپ برای مترجمین
 • تایپ برای قرارداد با انتشارات
 • تایپ با قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی

 

برای بدست آوردن هزینه تایپ کلیک کنید!